Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • PROSPERITY banner header picture

Prosperita

Spoločnosť Carmeuse sa spolieha na moderné výrobné kapacity. Naše výrobky sa používajú nielen v stavebnom priemysle, životnom prostredí a v poľnohospodárstve, ale aj na komerčné a sociálne účely.

NAŠE VÝROBNÉ KAPACITY

Carmeuse Group vlastní a prevádzkuje medzinárodnú sieť vápeniek, ktoré vyrábajú vysoko kalcitické, dolomitické a hydratované vápno.

Tieto výrobky začínajú ako dobývaná alebo ťažená surovina – vápenec, ktorý kalcinuje v peciach pri veľmi vysokých teplotách.

V závislosti od konečného použitia a aplikácií sa môže vápenec predávať tiež ako finálny produkt. Stavebný a energetický priemysel často využíva vápenec vo svojich procesoch. Vápenec môže byť napríklad použitý aj ako plniaca zložka do betónu a asfaltu. Spoločnosť Carmeuse je jedným z popredných výrobcov vápna a vápenca na svete.

ŠIROKÁ ŠKÁLA APLIKÁCIÍ

Vápno je veľmi univerzálny produkt, ktorý sa  používa v rôznych priemyselných odvetviach a pre mnoho aplikácií. Výroba ocele, odsírenie spalín, čistenie pitnej a odpadovej vody, životné prostredie, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, výroba papiera a celulózy, sklársky priemysel, energetika, chemický priemysel a rekreačné aplikácie zahŕňajú kľúčové trhy, ktorým spoločnosť Carmeuse dodáva svoje produkty.

Stavebníctvo a stavebné konštrukcie

Tieto sektory majú špeciálne požiadavky na kvalitu vápenného hydrátu.  Najčastejšie sa vápenný hydrát používa do murovacích a omietkových mált špecifickej kvality, vďaka ktorej sú priedušné. Táto vlastnosť zaručuje zdravé podmienky pre prostredie v obytných priestoroch.

Výrobky z vápna a vápenca spoločnosti Carmeuse sa bežne používajú v rôznych oblastiach nášho každodenného života, ktoré berieme ako samozrejmosť: cesty, priehrady, železnice.

Prínosy pre životné prostredie

Použitie vápna a vápenca v priemyselných odvetviach výrazne prospieva životnému prostrediu. Vápno a vápenec pozitívne ovplyvňujú svet, v ktorom žijeme: počnúc čistým ovzduším a vodou až po sanáciu pôd.

  • VZDUCH: čistenie a odstraňovanie škodlivých spalín emisií plynov z kotlov, parných generátorov, pecí a spaľovní.
  • VODA: čistenie odtokov a vypúšťanie nečistôt z mnohých priemyselných výrobných procesov.
  • PÔDA: úprava pôd, ktoré boli kontaminované vedľajšími priemyselnými produktmi a odpadmi alebo kalmi v dôsledku poľnohospodárskej výroby.

Prínosy pre priemysel

Vápno sa používa na odstránenie nečistôt z rúd neželezných kovov, akými sú zlato, meď a hliník. 

Prínosy pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo

V poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle sa uhličitan vápenatý a vápno využívajú ako stabilizátor pôdy organické a tiež ako aditívna látka do krmív a ľudskej potravy. Vápno taktiež odstraňuje minerálne a  nečistoty v procese výroby cukru.

Prípadová štúdia – Poľnohospodárska pôda

KOMERČNÉ, SOCIÁLNE PRÍNOSY

Vápno a vápenec ako základný produkt vo všetkých komerčných využitiach spomenutých v tejto časti podporujú hospodársky rozvoj a rast mnohých firiem, sektoru služieb a komunít okolo nás.

V každodennom živote

Novinky

kontakt

Nadácia Carmeuse