Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • FGT Banner header picture

Čišćenje dimnog gasa

Kontrola emisije gasova iz industrijskih pogona

Proizvodnja električne energije, energija iz otpada i biomase i industrijskih postrojenja u sektorima za proizvodnju cementa, stakla i čelika suočavaju se sa regulatornim pritiscima da očiste naslage isparenja iz svojih dimnjaka. Carmeuse osigurava nesmetan rad sistema za prečišćavanje dimnog gasa širom sveta snabdevanjem kvalitetnih reagenasa i sorbenata za apsorpciju štetnih gasova. 

Kao rezultat pojačanih propisa na nivou EU, državnim ili regionalnim nivoima, industrijska postrojenja u mnogim različitim sektorima sada moraju očistiti svoje naslage nastale emisijom gasova instaliranjem sistema za prečišćavanje dimnih gasova. Izazov za rukovodioce u ovom poslu je da ovi sistemi budu što efikasniji, korišćenjem krečnjaka i reagenasa na bazi kreča koji su u potpunosti na raspolaganju i u skladu sa specifikacijama izgradnje objekta.

Carmeuse je broj 1 u svetu u kao isporučilac reagenasa. Isporučuje više od 5 miliona tona kvalitetnih reagenasa svake godine, koji pomažu da se absorbuje oko 4 miliona tona štetnih gasova. Takođe sarađuje sa klijentima kada treba isporučiti  gotove sorbente. Firmino odeljenje za tehnološke primene u Evropi takođe nudi pomoć kupcima, od davanja odobrenja za novi proizvod do optimizacije prečišćavanja dimnog gasa.

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija