Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • PLANET banner header picture

Planeta

Carmeuse-ova odgovornost za ishod ima razvoj najbolje prakse, minimiziranje otpada i maksimalnu iskorišćenost resursa. Uvek napredujemo i predvodnici smo u rekultivaciji kamenoloma i biodiverzitetu. Naša posvećenost životnoj sredini se proteže sve do krajnje upotrebe naših proizvoda.

ODGOVORNOSTI

Istinska briga za životnu sredinu oko nas, u kombinaciji sa integrisanjem dokazanih i pouzdanih procesa u proizvodnji kreča i krečnjaka u cilju očuvanja životne sredine, je u samom srcu naših vrednosti, i na samom vrhu naših ciljeva. Mi u firmi Carmeuse verujemo da je pažljivo, obazrivo i odgovorno ponašanje prema ljudskom zdravlju, prirodnim resursima i životnoj sredini jedna od naših najvećih obaveza kao kompanije prema sadašnjim i budućim generacijama. 

NAJBOLJE PRAKSE

Pored našeg snažnog osećanja posvećenosti i beskompromisne težnje ka izvrsnosti u odnosu prema očuvanju životne sredine, neke od najboljih praksi Carmeuse uključuju :

  • Dugotrajne kontrole usmerene na našu energetsku efikasnost
  • Korišćenje najboljih dostupnih tehnologija
  • Upravljanje emisijom ugljenika
  • Smanjenje potrošnje vode
  • Preobražaj našeg kamenoloma u životno stanište.

MINIMIZIRANJE OTPADA

Koristimo i transformišemo prirodne resurse - krečnjak, gorivo i vodu - u cilju efikasnijeg povećanja njihove funkcionalne namene, dok se u isto vreme smanjuje otpad. Sve naše operacije na kamenolomima se obavljaju veoma iskusno i vešto korišćenjem SVIH sirovina izvađenih iz zemlje.

MAKSIMIZIRANJE EFIKASNOSTI RESURSA

Proizvodnja kreča zahteva visoku temperaturu u procesu kalcinacije korišćenjem peći industrijskih veličina. Naše upravljanje procesima rezultuje pažljivom potrošnjom energije, vode i kamena.

UVEK NAPREDUJEMO

Tokom svake faze proizvodnje, Carmeuse nastoji da sprovodi i primenjuje najbolju tehnologiju i praksu u pogledu korišćenja energije, emisije gasova, alternativnih goriva i emisije ugljenika. U svim navedenim praksama, stalno pratimo ukupnu potrošnju resursa i ispuštanje gasova u cilju kontinuiranog poboljšanja i unapređenja našeg poslovanja uz optimalnu zaštitu životne sredine.

Jedan od najboljih primera naše prakse praćenja ispuštanja gasova se odnosi na peći. Progresivno smo pojačavali programe za kontrolu emisije gasova i instrumente za njihovo praćenje čime se stalno osigurava usaglašenost sa industrijskim i državnim propisima i obezbeđuju najčistiji uslovi za zajednicu oko nas.

REKULTIVACIJA KAMENOLOMA I BIODIVERZITET

I na nivou operative u kamenolomu, Carmeuse uvek procenjuje, usvaja i upravlja planovima obnove i programima za razvoja biodiverziteta.

Stalno iskorišćavamo  ili saniramo tlo koje je naša proizvodnja potrošila kako bismo doprineli očuvanju prirodnih suvih ili močvarnih ekosistema, a  za dobrobit biljaka i divljih životinja koje se tamo hrane.

Analiza slučaja – Oblast poljiprivrede

Analiza slučaja – krečnjačka livada 

KRAJNJI PROIZVOD - UPOTREBE

Najzad, krajnja upotreba kreča i krečnjaka u svim ranije pomenutim različitim tržišnim granama, u velikoj meri utiče na svakodnevni kvalitet naših života, na veoma pozitivan način, sa korisnim i neophodnim proizvodima i uslugama.

Istovremeno, kvalitet našeg života je takođe poboljšan, jer upotreba kreča i krečnjaka u mnogim industrijskim aplikacijama pomaže tim granama proizvodnje da ispune ekološke propise i zahteve, kako bi doprineli očuvanju životne sredine.

 

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija