Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • PLANET banner header picture

Planeta

Carmeuse-ova odgovornost se ogleda u nastanku najbolje prakse, minimiziranju otpada i maksimalnoj iskorištenosti resursa. Uvijek napredujemo i predvodnici smo u rekultivaciji kamenoloma i biodiverzitetu. Naša posvećenost životnoj sredini se proteže sve do krajnje upotrebe naših proizvoda.

ODGOVORNOSTI

Istinska briga za životnu sredinu oko nas, u kombinaciji sa integriršućim dokazanim i pouzdanim procesima u proizvodnji kreča i krečnjaka u cilju očuvanja životne sredine, je u samom srcu naših "vrijednosti", i na samom "vrhu" naših ciljeva. Mi, u firmi Carmeuse, vjerujemo da je pažljivo, obazrivo i odgovorno ponašanje prema ljudskom zdravlju, prirodnim resursima i životnoj sredini jedan od naših najvećih obaveza kao kompanije prema sadašnjim i budućim generacijama.

NAJBOLJE PRAKSE

Pored našeg snažnog osjećaja posvećenosti i beskompromisnoj težnji ka izvrsnosti u odnosu prema očuvanju životne sredine, neke od najboljih praksi Carmeuse uključuju :

  • Dugotrajne kontrole usmjerene na našu energetsku efikasnost
  • Korišćenje najboljih dostupnih tehnologija
  • Upravljanje emisijom ugljenika
  • Smanjenje potrošnje vode
  • Preobražaj našeg kamenoloma u životno stanište.

MINIMIZIRANJE OTPADA

Koristimo i transformišemo prirodne resurse - krečnjak, gorivo i vodu - u cilju efikasnijeg povećanja njihove funkcionalne namjene, dok se u isto vrijeme smanjuje otpad. Sve naše operacije na kamenolomima se obavljaju veoma iskusno i vješto korištenjem SVIH sirovina iskopanim iz zemlje.

MAKSIMIZIRANJE EFIKASNOSTI RESURSA

Proizvodnja kreča zahtijeva visoku temperaturu za proces kalcinisanja korišćenjem industrijskih peći. Naše upravljanje procesima rezultuje pažljivom potrošnjom energije, vode i kamena.

UVIJEK NAPREDUJEMO

Tokom svake faze proizvodnje, Carmeuse nastoji da sprovodi i primjenjuje najbolju tehnologiju i praksu u korišćenju energije, emisije gasova, alternativnih goriva i emisije ugljenika. U svim navedenim praksama, stalno pratimo ukupnu potrošnju resursa i ispuštanje gasova u cilju kontinuiranog poboljšanja i unapređenja našeg poslovanja uz optimalnu zaštitu životne sredine.

Jedan od najboljih primjera naših prakse praćenja ispuštanja gasova se odnosi na peći. Progresivno smp povećavali programe za kontrolu emisije gasova i instrumente za njihovo praćenje čime se stalno osigurava usaglašenost sa industrijskim i državnim propisima i obezbjeđuju najčistiji uslovi za zajednicu oko nas.
 

PREOBRAT KAMENOLOMA I BIODIVERZITET

Ponovo, što se tiče poslovanja u kamenolomu, Carmeuse uvek vrši procjenu, združivanje i upravljanje planom obnove i programima za razvoja biodiverziteta.

Stalno koristimo ili saniramo zemljište koje koriste naši proizvodni pogoni kako bi se pomoglo očuvanju prirodnih suvih ili močvarnih ekosistema za dobrobit biljaka i divljih životinja koje se hrane tamo.
 

Analiza slučaja – Poljiprivredna oblast

Analiza slučaja – Krečnjački Grassland

KRAJNJI PROIZVOD-UPOTREBA

Na kraju, krajnja upotreba kreča i krečnjaka u svim ranije pomenutim različitim tržišnim granama, u velikoj mjeri utiče na svakodnevni kvalitet naših života, na veoma pozitivan način, sa korisnim i neophodnim proizvodima i uslugama.

Istovremeno, kvalitet našeg života je takođe poboljšan, jer upotreba kreča i krečnjaka u mnogim industrijskim aplikacijama pomaže tim granama proizvodnje da ispune ekološke propise i saglasnosti, kako bi doprinijeli očuvanju životne sredine.

 

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija