Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Bosna i Hercegovina

Fabrika kreča Carmeuse a.d.

Rudnik krečnjaka Carmeuse a.d.

Ševarlije 56

74000 Doboj, BiH

Bosna i Hercegovina

Telefon:+387 53 490 - 700

Fax:+387 53 207 933
 

 

company@carmeuse.ba

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija